• Cá Nhân

  Dung lượng 5GB
  Băng thông 50GB
  Tài khoản FTP Unlimited
  My SQL 2
  Park/ Unlimited /1
  ĐANG GIẢM GIÁ
  SỐC
  55.000đ
  Tháng
  Giảm 15% đăng ký >=02 năm
  Giảm 20% đăng ký >=03 năm
  Giảm 25% đăng ký >=04 năm
  Giảm 30% đăng ký >=05 năm
  Giảm 35% đăng ký >=10 năm
 • Cá Nhân ++

  Dung lượng 10GB
  Băng thông Unlimited
  Tài khoản FTP Unlimited
  My SQL 3
  Park/ Unlimited /1
  FREE .COM | .NET
  khi đk kèm .VN | .COM.VN
  75.000đ
  Tháng
  Giảm 15% đăng ký >=02 năm
  Giảm 20% đăng ký >=03 năm
  Giảm 25% đăng ký >=04 năm
  Giảm 30% đăng ký >=05 năm
  Giảm 35% đăng ký >=10 năm
 • Bán Chuyên Nghiệp

  Dung lượng 15GB
  Băng thông Unlimited
  Tài khoản FTP Unlimited
  My SQL 6
  Park/ Unlimited /2
  FREE .COM | .NET
  120.000đ
  Tháng
  Giảm 15% đăng ký >=02 năm
  Giảm 20% đăng ký >=03 năm
  Giảm 25% đăng ký >=04 năm
  Giảm 30% đăng ký >=05 năm
  Giảm 35% đăng ký >=10 năm
  best seller
 • Chuyên Nghiệp

  Dung lượng 20GB
  Băng thông Unlimited
  Tài khoản FTP Unlimited
  My SQL 9
  Park/ Unlimited /3
  FREE .COM|.NET
  FREE .COM + .NET
  khi đk kèm .VN | .COM.VN
  165.000đ
  Tháng
  Giảm 15% đăng ký >=02 năm
  Giảm 20% đăng ký >=03 năm
  Giảm 25% đăng ký >=04 năm
  Giảm 30% đăng ký >=05 năm
  Giảm 35% đăng ký >=10 năm
 • Doanh Nghiệp

  Dung lượng 25GB
  Băng thông Unlimited
  Tài khoản FTP Unlimited
  My SQL 15
  Park/ Unlimited /6
  FREE .COM|.NET
  FREE .COM + .NET
  khi đk kèm .VN | .COM.VN
  220.000đ
  Tháng
  Giảm 15% đăng ký >=02 năm
  Giảm 20% đăng ký >=03 năm
  Giảm 25% đăng ký >=04 năm
  Giảm 30% đăng ký >=05 năm
  Giảm 35% đăng ký >=10 năm
 • Thương Mại Điện Tử

  Dung lượng 40GB
  Băng thông Unlimited
  Tài khoản FTP Unlimited
  My SQL 20
  Park/ Unlimited /8
  FREE .COM|.NET
  FREE .COM + .NET
  khi đk kèm .VN | .COM.VN
  299.000đ
  Tháng
  Giảm 15% đăng ký >=02 năm
  Giảm 20% đăng ký >=03 năm
  Giảm 25% đăng ký >=04 năm
  Giảm 30% đăng ký >=05 năm
  Giảm 35% đăng ký >=10 năm
Giá chưa gồm VAT
 • Start

  Dung lượng 700 MB
  Băng thông 15GB
  Tài khoản FTP Unlimited
  My SQL 1
  MSSQL Server 0
  Park/ 1 /0
  34.000đ
  tháng
  Giảm 10% đăng ký >=02 năm
  Giảm 15% đăng ký >=03 năm
  Giảm 20% đăng ký >=04 năm
  Giảm 25% đăng ký >=05 năm
  Giảm 30% đăng ký >=10 năm
 • Sinh Viên

  Dung lượng 1GB
  Băng thông 35GB
  Tài khoản FTP Unlimited
  My SQL 1
  MSSQL Server 1
  Park/ Unlimited /0
  41.600đ
  tháng
  Giảm 10% đăng ký >=02 năm
  Giảm 15% đăng ký >=03 năm
  Giảm 20% đăng ký >=04 năm
  Giảm 25% đăng ký >=05 năm
  Giảm 30% đăng ký >=10 năm
 • Cá Nhân

  Dung lượng 1.2GB
  Băng thông 50GB
  Tài khoản FTP Unlimited
  My SQL 3
  MSSQL Server 1
  Park/ Unlimited /1
  FREE .COM|.NET
  FREE .COM + .NET
  khi đk kèm .VN | .COM.VN
  72.700đ
  tháng
  Giảm 10% đăng ký >=02 năm
  Giảm 15% đăng ký >=03 năm
  Giảm 20% đăng ký >=04 năm
  Giảm 25% đăng ký >=05 năm
  Giảm 30% đăng ký >=10 năm
 • Cá Nhân ++

  Dung lượng 2GB
  Băng thông Unlimited
  Tài khoản FTP Unlimited
  My SQL 5
  MSSQL Server 1
  Park/ Unlimited /1
  FREE .COM|.NET
  FREE .COM + .NET
  khi đk kèm .VN | .COM.VN
  87.800đ
  tháng
  Giảm 10% đăng ký >=02 năm
  Giảm 15% đăng ký >=03 năm
  Giảm 20% đăng ký >=04 năm
  Giảm 25% đăng ký >=05 năm
  Giảm 30% đăng ký >=10 năm
 • Bán Chuyên Nghiệp

  Dung lượng 4GB
  Băng thông Unlimited
  Tài khoản FTP Unlimited
  My SQL 10
  MSSQL Server 1
  Park/ Unlimited /2
  FREE .COM|.NET
  FREE .COM + .NET
  khi đk kèm .VN | .COM.VN
  135.600đ
  tháng
  Giảm 10% đăng ký >=02 năm
  Giảm 15% đăng ký >=03 năm
  Giảm 20% đăng ký >=04 năm
  Giảm 25% đăng ký >=05 năm
  Giảm 30% đăng ký >=10 năm
  best seller
 • Chuyên Nghiệp

  Dung lượng 6GB
  Băng thông Unlimited
  Tài khoản FTP Unlimited
  My SQL 15
  MSSQL Server 2
  Park/ Unlimited /3
  FREE .COM|.NET
  FREE .COM + .NET
  khi đk kèm .VN | .COM.VN
  185.600đ
  tháng
  Giảm 10% đăng ký >=02 năm
  Giảm 15% đăng ký >=03 năm
  Giảm 20% đăng ký >=04 năm
  Giảm 25% đăng ký >=05 năm
  Giảm 30% đăng ký >=10 năm
 • Doanh Nghiệp

  Dung lượng 8GB
  Băng thông Unlimited
  Tài khoản FTP Unlimited
  My SQL 20
  MSSQL Server 2
  Park/ Unlimited /6
  FREE .COM|.NET
  FREE .COM + .NET
  khi đk kèm .VN | .COM.VN
  342.000đ
  tháng
  Giảm 10% đăng ký >=02 năm
  Giảm 15% đăng ký >=03 năm
  Giảm 20% đăng ký >=04 năm
  Giảm 25% đăng ký >=05 năm
  Giảm 30% đăng ký >=10 năm
 • Thương Mại Điện Tử

  Dung lượng 10GB
  Băng thông Unlimited
  Tài khoản FTP Unlimited
  My SQL 25
  MSSQL Server 3
  Park/ Unlimited /8
  FREE .COM|.NET
  FREE .COM + .NET
  khi đk kèm .VN | .COM.VN
  477.200đ
  tháng
  Giảm 10% đăng ký >=02 năm
  Giảm 15% đăng ký >=03 năm
  Giảm 20% đăng ký >=04 năm
  Giảm 25% đăng ký >=05 năm
  Giảm 30% đăng ký >=10 năm
Giá chưa gồm VAT